KERESKEDELMI IGAZGATÁSI ÜGYEK

Kereskedelmi tevékenység

Szálláshely nyilvántartás

Építmény adó

Telephelyengedély

Telephelyengedély

Ügyleírás

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 1. számú mellékletében meghatározott ipari tevékenységek a tevékenység megkezdésére irányuló szándék bejelentését követően folytathatók. A Kormányrendelet 2. számú mellékletében meghatározott ipari tevékenységeket csak jogerős telepengedély birtokában lehet folytatni.

A bejelentés-köteles tevékenység nyilvántartásba vételét megelőzően, valamint a telepengedély iránti kérelem elbírálása során a hatóság köteles meggyőződni arról, hogy a Helyi Építési Szabályzat, illetve annak hiányában az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

Csatolandó dokumentumok:
• nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)
• haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat
• közös tulajdonban álló telep esetében a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat
• meghatalmazás (amennyiben nem az aláírásra jogosult jár el)
• igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum (telepengedély köteles tevékenység esetén)
• környezetvédelmi tervfejezet (telepengedély-köteles ipari tevékenység esetén)

Benyújtó személye

Dokumentum benyújtás formája és módja

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: Eüsztv.) rendelkezéseinek megfelelően a természetes és jogi személyek számára Hivatalunk a jogszabályokban meghatározott esetekben biztosítja az elektronikus ügyintézés lehetőségét. Az elektronikus ügyintézés ügyféli alapjog, azonban az Eüsztv. rendelkezései alapján az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre kötelezett. Az e-ügyintézésre kötelezett szervezetektől papír alapon beérkező beadványok nem alkalmasak a kívánt eljárások megindítására.
Hatóságunk az e-Papír (https://epapir.gov.hu/), illetve az E-önkormányzat portálon (https://ohp.asp.lgov.hu keresztül biztosítja az elektronikus ügyintézés lehetőségét ügyfelei számára.
Amennyiben a formanyomtatvány a mellékleteivel együtt megfelel a jogszabályi előírásoknak a bejelentés-köteles ipari tevékenységet a jegyző a bejelentés alapján nyilvántartásba veszi, arról a tevékenységet végző igazolást, a társhatóságok pedig értesítést kapnak.
A telepengedély köteles ipari tevékenységnél a szakhatóságokkal együtt helyszíni szemlét kell tartani. A szakhatósági állásfoglalások megérkezése után lehet a telepengedély határozatot kiadni úgy, hogy a telepengedély-határozatba bele kell foglalni a szakhatósági állásfoglalásokat is.
Az ipari tevékenység végzője haladéktalanul köteles bejelenteni a nyilvántartás tartalmát érintő adatváltozást (pl. cégnév, székhely, tevékenységi kör, nyitvatartási időváltozás stb.). Az ipari tevékenység megszüntetését az ipari tevékenység végzője köteles a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni és – telepengedély-köteles tevékenység esetében – a telepengedélyt leadni.

Eljárás díja

A telepengedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja az elsőfokú eljárásban 5.000.-Ft, melyet a Verőcei Polgármesteri Hivatal 11742094-15731144 számú számlájára kell átutalni. Kérjük, befizetéskor az átutalás közlemény rovatában szíveskedjenek az ügyfél nevét és az ügy típusát (ipari tevékenység) feltüntetni.

Ügyintézési idő

Az ügyintézési határidő 60 nap.

Az üggyel kapcsolatos döntés kézbesítése

Postai levélben, megbeszélés függvényében személyesen is átvehető.

Dokumentum benyújtás céljára szolgáló űrlap

Polgármesteri hivatal ügyfélfogadás rendje

Nap Délelőtt Délután
Hétfő 8:00-12:00 13:00-17:30
Szerda 8:00-12:00 13:00-16:00
Ügyintéző Telefon E-mail
Greff Tamásné +36 27 585 008 anyakonyv@veroce.hu

Jogszabályi háttér

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Kormányrendelet.

Verőcei Polgármesteri Hivatal

Megszakítás