SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ÜGYEK

Gyógyszertámogatás

Építmény adó

Lakásfenntartási támogatás

Építmény adó

Rendkívüli támogatás

Rendszeres gyermekvédelem

Építmény adó

Születési támogatás kérelem

Méltányossági gyógyszertámogatás

Ügyleírás

A gyógyszertámogatás az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó személyes gyógyszerszükséglet költségének csökkentése – ideértve a gyógyászati segédeszközt is – céljából biztosított támogatás azok részére, akik alanyi vagy normatív jogcímen nem jogosultak közgyógyellátásra.
Ki jogosult a támogatásra
A hatósági eljárás az ügyfél kérelmére indul. A Verőce község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező személyek nyújthatnak be kérelmet.
Rendszeres gyógyszertámogatás állapítható meg annak a személynek, akinek gyógykezelésének várható időtartama meghaladja a 3 hónapot, és a havi gyógyszerköltsége eléri a 3000 Ft-ot, és a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap (2024. évben 28.500.-Ft) összegének 400%-át (114.000, – Ft-ot). Egyedül élő, valamint gyermeket nevelő egyedülálló személy esetén a szociális vetítési alap összegének 500 %-át (142.500, – Ft-ot) és a háztartás tagjainak egyike sem rendelkezik vagyonnal.
A rendszeres gyógyszertámogatás havi mértéke a gyógyszerköltség 60 %-a.
Jövedelem
Havi rendszerességgel járó jövedelem estén kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről, nem rendszeres (vállalkozás esetében is) jövedelem esetén a benyújtást közvetlenül megelőző 12 hónapról szükséges csatolni.
A jövedelmek az alábbi dokumentumokkal igazolhatóak:
• nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kifizető szerv igazolása, vagy a felvett ellátást igazoló szelvény, banki igazolás, bankszámlakivonat az ellátások összegére vonatkozóan a folyósító szerv tárgyévre kiadott igazolásával együtt;
• alkalmazásban állók nettó jövedelméről munkáltatói igazolás;
• vállalkozói tevékenységből származó jövedelmet az illetékes adóhatóság igazolása, illetve az adóbevallással nem lezárt időszakra vonatkozóan az egy havi átlagjövedelemről szóló – az igazolás kiadására jogosult általi – igazolás;
• munkanélküli ellátás az ellátást megállapító, illetve folyósító szerv igazolása, határozata,
• állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a gyámhivatal határozata;
• jövedelemmel nem rendelkező személy esetén, a munkaügyi központtal (regisztrált álláskeresői státusz) vagy a Gyermekjóléti Központtal megkötött együttműködési megállapodás;
• ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény igazolása,

Gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a gyermekek jogán nyújtott ellátások iránti kérelemhez mellékelni kell a gyermek elhelyezésére, felügyeletére, tartásdíjára vonatkozó bírósági ítéletet, vagy ezek iránti bírósági, gyámhatósági eljárás megindításáról szóló, illetve a tartásdíj összegéről kötött egyezséget tartalmazó okiratot. Indokolt esetben elfogadhatóak a fentieken túli igazolási formák is.
16. életévet betöltött gyermek esetén az oktatási intézmény igazolása a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról.

Benyújtó személye

A hatósági eljárás az ügyfél kérelmére indul. A Verőce község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező személyek nyújthatnak be kérelmet.

Kérelem benyújtás formája és módja

A kérelem benyújtható a Verőcei Polgármesteri Hivatalban az ügyintézési rend szerint, vagy postai úton: 2621 Verőce, Árpád út 40.

Kérelemhez csatolandó dokumentumok

• kitöltött formanyomtatvány,
• a kérelmező és családtagjai jövedelemigazolásai,
• háziorvosi/szakorvosi igazolás a kérelmező gyógyszerszükségletéről beárazva. Amennyiben a térítési díjak nem kerültek feltüntetésre, akkor gyógyszertári igazolást is, ha a gyógyszerek térítési díjára vonatkozóan.

Eljárás díja

A szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes.

Ügyintézési idő

Az ügyintézési határidő sommás eljárás keretében – amikor minden irat rendelkezésre áll a döntés meghozatalához – 8 nap, egyéb esetben 30 nap az eljárásra fordítható idő.

Az üggyel kapcsolatos döntés kézbesítése

A döntés kérelmező részére határozat formájában, postai úton kerül megküldésre.

Dokumentum/kérelem benyújtás céljára szolgáló űrlap

Polgármesteri hivatal ügyfélfogadás rendje

Nap Délelőtt Délután
Hétfő 8:00-12:00 13:00-17:30
Szerda 8:00-12:00 13:00-16:00
Ügyintéző Telefon E-mail
Greff Tamásné +36 27 585 008 anyakonyv@veroce.hu

Jogszabályi háttér

Verőcei Polgármesteri Hivatal

Megszakítás