SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ÜGYEK

Gyógyszertámogatás

Építmény adó

Lakásfenntartási támogatás

Építmény adó

Rendkívüli támogatás

Rendszeres gyermekvédelem

Építmény adó

Születési támogatás kérelem

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Ügyleírás

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának feltételei
• ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
• ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
• ha a nagykorúvá vált 23. életévét még be nem töltött fiatal felnőtt nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat, vagy
• ha a nagykorúvá vált 25. életévét még be nem töltött fiatal felnőtt felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul,
akkor jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap (2024. évben 28.500.-Ft) összegének 180%-át (51.300.-Ft).

A 23, illetve 25 éves fiatal felnőttek azonban csak akkor jogosultak a kedvezményre, ha a nagykorúvá válásukat megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válást megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre voltak jogosultak.
Minden más esetben akkor lehet megállapítani a kedvezményre való jogosultságot, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 165%-át (47.025.-Ft), feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön, vagy együttesen a jogszabályban meghatározott értéket
Amennyiben a kedvezményre való jogosultság megállapításakor a jogosult kiskorú volt, azonban annak fennállása alatt betölti 18. évét, ezt követően is fennmarad – az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén – a jogosultság
• 23 éves koráig, ha nappali oktatás munkarendje szerint folytatja tanulmányait, illetve
• 25 éves koráig, ha felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul.

A gyermeket gondozó családban a hasznosítható vagyon egy főre jutó értéke nem haladja meg a vagyoni értékhatárt.

Vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot kell érteni, amelynek egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban külön-külön számítva a szociális vetítési alap összegének húszszorosát, illetve együtt számítva hetvenszeresét meghaladja. A vagyonvizsgálat nem terjedhet ki arra az ingatlanra, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, arra a vagyoni értékű jogra, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjárműre. Nem állapítható meg a kedvezményre való jogosultság, ha e gyermeket gondozó család tagjai együttesen vagy külön-külön ilyen értékű vagyonnal rendelkeznek
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelmekről a Jegyző dönt.
Jövedelem
Havi rendszerességgel járó jövedelem estén kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről, nem rendszeres (vállalkozás esetében is) jövedelem esetén a benyújtást közvetlenül megelőző 12 hónapról szükséges csatolni.
A jövedelmek az alábbi dokumentumokkal igazolhatóak:
• nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kifizető szerv igazolása, vagy a felvett ellátást igazoló szelvény, banki igazolás, bankszámlakivonat az ellátások összegére vonatkozóan a folyósító szerv tárgyévre kiadott igazolásával együtt;
• alkalmazásban állók nettó jövedelméről munkáltatói igazolás;
• vállalkozói tevékenységből származó jövedelmet az illetékes adóhatóság igazolása, illetve az adóbevallással nem lezárt időszakra vonatkozóan az egy havi átlagjövedelemről szóló – az igazolás kiadására jogosult általi – igazolás;
• munkanélküli ellátás az ellátást megállapító, illetve folyósító szerv igazolása, határozata,
• állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a gyámhivatal határozata;
• jövedelemmel nem rendelkező személy esetén, a munkaügyi központtal (regisztrált álláskeresői státusz) vagy a Gyermekjóléti Központtal megkötött együttműködési megállapodás;
• ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény igazolása.

Gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a gyermekek jogán nyújtott ellátások iránti kérelemhez mellékelni kell a gyermek elhelyezésére, felügyeletére, tartásdíjára vonatkozó bírósági ítéletet, vagy ezek iránti bírósági, gyámhatósági eljárás megindításáról szóló, illetve a tartásdíj összegéről kötött egyezséget tartalmazó okiratot. Indokolt esetben elfogadhatóak a fentieken túli igazolási formák is.

Benyújtó személye

A hatósági eljárás az ügyfél kérelmére indul. A Verőce község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező személyek nyújthatnak be kérelmet.

Kérelem benyújtás formája és módja

A kérelem benyújtható a Verőcei Polgármesteri Hivatalban az ügyintézési rend szerint, vagy postai úton: 2621 Verőce, Árpád út 40.
Kérelemhez csatolandó dokumentumok:
• kitöltött formanyomtatvány,
• a kérelmező és családtagjai jövedelemigazolásai,
• a 16. életévét betöltött gyermek esetén iskolalátogatási/hallgatói jogviszony igazolás.

Eljárás díja

A szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes.

Ügyintézési idő

Az ügyintézési határidő sommás eljárás keretében – amikor minden irat rendelkezésre áll a döntés meghozatalához – 8 nap, egyéb esetben 30 nap az eljárásra fordítható idő.

Az üggyel kapcsolatos döntés kézbesítése

A döntés kérelmező részére határozat formájában, postai úton kerül megküldésre.

kérelem benyújtás céljára szolgáló űrlap

Polgármesteri hivatal ügyfélfogadás rendje

Nap Délelőtt Délután
Hétfő 8:00-12:00 13:00-17:30
Szerda 8:00-12:00 13:00-16:00
Ügyintéző Telefon E-mail
Greff Tamásné +36 27 585 008 anyakonyv@veroce.hu

Jogszabályi háttér

• A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény.
• A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet.

Verőcei Polgármesteri Hivatal

Megszakítás