Közérdekű adatok

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefonszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Verőce Község Önkormányzata
Székhely (levelezési cím): 2621 Verőce, Árpád út 40.
Központi telefonszám: +36 27 350 033
Email: polghiv@veroce.hu
www.verőce.hu

Verőcei Polgármesteri Hivatal
Székhely (levelezési cím): 2621 Verőce, Árpád út 40.
Központi telefonszám: +36 27 350 033
Email: polghiv@veroce.hu
www.verőce.hu

Ügyfélszolgálat elérhetőségei

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Verőce Község Önkormányzata
Bizottságok
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
A bizottság főbb feladatkörei: Bizottsági ügyintézés
Elnök: Hamza Tamás
Tagok
• Laorencz Károly
• Marschall Márk
• dr. Zsemberi Roland
Külső tagok
• Bézsenyi István
• Héjj Szilárd
• Liktorné Pályi Erika

Szociális és Kulturális Bizottság
A bizottság főbb feladatkörei: Bizottsági ügyintézés
Elnök: Lukácsné Dr Karácsonyi Zsuzsanna
Tagok
• Marschall Márk
• Hamza Tamás
Külső tagok
• Bethlen Erzsébet Sára,
• Takácsné Batta Beáta

Bizottságok

Verőcei Polgármesteri Hivatal
Szervezeti egységek
Hivatalvezető
Oroszi Beáta – jegyző
Titkárság
Maros Réka – hivatali asszisztens
Simák Máté – jegyzői referens
Kárpáti Erzsébet – település-fejlesztési referens
Mozgáné Halápi Gabriella – személyügyi ügyintéző
Igazgatási csoport
Greff Tamásné – szociális és igazgatási csoportvezető, anyakönyvvezető
Szabóné Hénap Julianna – anyakönyvvezető és hagyatéki ügyintéző
Műszaki csoport
Salamonné Papp Ildikó – műszaki ügyintéző
Pénzügyi csoport
Törökné Varga Krisztina – pénzügyi csoportvezető
Ábrahám Péter – pénzügyi ügyintéző
Hajnis Vivien – pénzügyi/pénztári ügyintéző
Fekete Lilla – adóügyi ügyintéző

Szervezeti egységek  
Polgármesteri Hivatal Szervezeti ábra
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) – hatályos 2020. április. 27-től

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Verőce Község Önkormányzata
Grauszmann György polgármester
Telefonszám: +36 27 350 033
Email: polgarmester@veroce.hu
Fogadóóra: előzetes időpont egyeztetés szükséges

Greff Katalin alpolgármester
Telefonszám: +36 27 350 033
Email: polghiv@veroce.hu
Fogadóóra: előzetes időpont egyeztetés szükséges

Verőcei Polgármesteri Hivatal
Oroszi Beáta jegyző
Telefonszám: +36 27 350 033
Email: jegyzo@veroce.hu
Fogadóóra: előzetes időpont egyeztetés szükséges

Greff Tamásné szociális és igazgatási csoportvezető
Telefonszám: +36 27 585 008
Email: anyakonyv@veroce.hu
Törökné Varga Krisztina pénzügyi csoportvezető
Telefonszám: +36 27 585 004
Email: penzugy@veroce.hu

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Verőce Község Önkormányzata

Székhely (levelezési cím): 2621 Verőce, Árpád út 40.
Központi telefonszám: +36 27 350 033
Email: polghiv@veroce.hu
www.verőce.hu

Verőcei Polgármesteri Hivatal

Székhely (levelezési cím): 2621 Verőce, Árpád út 40.
Központi telefonszám: +36 27 350 033
Email: polghiv@veroce.hu
www.verőce.hu

Ügyfélfogadási rend

Hétfő      8:00-12:00      13:00-17:30
Szerda    8:00-12:00      13:00-16:00

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Verőce Község Önkormányzata

Képviselő-testület                                                  További adatok

Képviselő-testület bizottságai                            További adatok

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai


Polgármesteri Hivatal
Székhely (levelezési cím): 2621 Verőce, Árpád út 40.
Központi telefonszám: +36 27 350 033
Email: polghiv@veroce.hu
www.verőce.hu

Idősek Klubja Verőce
Székhely (levelezési cím): 2621 Verőce, Aradi utca 6.
Központi telefonszám: +36 20 278 9965
Email: iklub@gmail.com
www.verőce.hu

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Nincs ilyen szervezet.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Nincs ilyen közalapítvány.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Polgármesteri Hivatal
Székhely (levelezési cím): 2621 Verőce, Árpád út 40.
Hivatal vezető Oroszi Beáta jegyző
Telefonszám: +36 27 350 033
Email: jegyzo@veroce.hu
www.verőce.hu
Verőcei Polgármesteri Hivatal Alapító okirata 

Idősek Klubja Verőce
Székhely (levelezési cím): 2621 Verőce, Aradi utca 6.
Intézményvezető: Tóthné Szöllősi Szilvia
Központi telefonszám: +36 20 278 9965
Email: iklub@gmail.com
www.verőce.hu
Idősek Klubja Verőce Alapító okirata

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

A község lapja Verőcei Tükör 
Kiadja: Verőce Község Önkormányzata, 2621 Verőce, Árpád út 40.
Felelős szerkesztő: Réti József
A szerkesztőség címe: 2623 Kismaros, Liget u. 29.
Telefon: +36 70 427 6368
Email: szerkesztoseg.veroce@gmail.com
Tördelőszerkesztő: Imrik Péter
Nyomdai munka: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác

Verőcei Tükör eddig megjelent kiadványai

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Pest Vármegyei Kormányhivatal
Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.
Honlap: https://kormanyhivatalok.hu/
Ügyfélszolgálat telefon:
+36 1 328 5812
+36 1 485 6957
+36 1 485 6937
Email: hivatal@pest.gov.hu
Ügyfélfogadási idő: Adott szervezeti egységeknél megjelölt időpontban.

II. TEVÉKENYSÉGI, MŰKÖDÉSI ADATOK

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Nincs ilyen adat

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

• Egyházak támogatása
• Sport feladatok, és sportszervezetek támogatása
• Helyi újság kiadása
• Község honlap fenntartása
• Elismerő címek adományozása
• Turisztikai feladatok ellátása, támogatása
• Művészeti tevékenységek támogatása
• Egészségügyi szűrővizsgálatok támogatása
• Testvérvárosi kapcsolatok fenntartása
• Non-profit (civil) szervek támogatása
• Helyi jelentőségű terület védetté nyilvánítása, fenntartással kapcsolatos feladatok

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként,az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje,az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, letölthető formanyomtatványok, ügyleírások, ügyintézési határidők az alábbi oldalakon érthetőek el ügyfajtánként, eljárástípusonként részletezve.

Adóügyek
Anyakönyvi és hagyatéki ügyek
Egyéb igazgatási és műszaki ügyek
Építésügyek
Kereskedelmi igazgatási ügyek
Szociális és gyermekvédelmi ügyek

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

• a kereskedelmi tevékenységének végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet alapján kereskedelmi tevékenység bejelentésének nyilvántartása üzletek működési engedélyének nyilvántartása,
• a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alapján a szálláshely-szolgáltatók nyilvántartása
• ASP szakrendszerek használata,
• közalkalmazottak, köztisztviselők, munka törvénykönyves munkavállalók, diákmunkán, közmunkán foglalkoztatottak jogviszonyával kapcsolatos nyilvántartások.
• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséghez tartozó nyilvántartások.

 

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Verőcei Tükör: havonta megjelenő községi lap, ára: 150,-/db
Kiadja Verőce Község Önkormányzata, 2621 Verőce, Árpád út 40.
Felelős szerkesztő: Réti József
A szerkesztőség címe: 2623 Kismaros, Liget u. 29.
Telefon: +36 70 427 6368
Email: szerkesztoseg.veroce@gmail.com
Tördelőszerkesztő: Imrik Péter
Nyomdai munka: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác
www.verőce.hu: az önkormányzat hivatalos weboldala, elérése ingyenes minden internet-előfizetéssel rendelkező látogató számára.

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei,illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

A testület munkaterve alapján a Művelődési Házban vagy a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartja üléseit. A képviselő-testület rendes üléseit munkaterv szerint általában a hónap második csütörtökén 9:00 órától tartja.
Rendes ülést a képviselő-testület 10 alkalommal tart.
Halaszthatatlan esetben a rendkívüli képviselő-testület rövid úton is összehívható az értesítést követő napra, a napirend megjelölésével, írásbeli előterjesztéssel, melyet az indítványozó készít el, valamint a meghívóban szereplő napirendi pontokhoz kapcsolódó dokumentációk képviselőkhöz való előzetes eljuttatásával.

A Képviselő-testület meghívói, jegyzőkönyvei, határozati és rendeletei elérhetőek a Képviselő-testületi oldalon.

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

A Képviselő-testület előterjesztései elérhetőek a Képviselő-testületi oldalon.

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények
A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok
A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Az önkormányzat nem kötött ilyen szerződést.

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Az önkormányzat ilyen jellegű szerződést nem kötött.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)
ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések

Ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések évenként

2024. év I. negyedév
2023. év
2022. év
2021. év
2020. év

Verőcei Művelődési Ház

Verőcei Polgármesteri Hivatal

Megszakítás