EGYÉB IGAZGATÁSI ÉS MŰSZAKI ÜGYEK

Behajtási engedély

Birtokvédelem

Építmény adó

Fakivágási kérelem közterületen

Építmény adó

Hatósági bizonyítvány kérelem

Iparűzési adó

Közös háztartásban élők igazolása

Talajterhelési díj

Közterülethasználati engedélyek

Talajterhelési díj

Közút-közterület burkolat bontás

Idegenforgalmi adó

Kút létesítésének bejelentése

Iparűzési adó

Lakcímekkel kapcsolatos eljárások

Idegenforgalmi adó

Szennyvíztisztító berendezés

Talajterhelési díj

Termőföld kifüggesztés

Talajterhelési díj

Utcanév és házszám megállapítási kérelem

Egyedi szennyvíztisztító létesítmények engedélyezési eljárása

Ügyleírás

A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges az 500 m3/év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását és a tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgáló vízi létesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.
Amennyiben a feltételek közül bármelyik hiányzik, a területileg illetékes vízügyi hatóság, a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (1149 Budapest, Mogyoródi út 43.) folytatja le az engedélyezési eljárást.
A szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítmény akkor engedélyezhető, ha
    • az ingatlan mentén a szennyvízelvezető törzshálózat még nem épült ki, vagy az ingatlannak a megvalósított közműbe történő bekötése – a megvalósítás műszaki költségeihez képest – aránytalanul nagy költséggel jár, továbbá
    • a szikkasztásra a talaj alkalmas, a talajvízháztartást kedvezőtlenül nem befolyásolja a talajt, a talajvizet, egyéb felszín alatti vizet vagy más befogadót károsan nem szennyez, és elszennyeződéssel nem veszélyeztet, valamint
    • a szennyvíz elhelyezése vízgazdálkodási, közegészségügyi, környezetvédelmi vagy egyéb érdeket nem sért, és megfelel az építmények kialakítására és elhelyezésére vonatkozó jogszabályoknak.
Egyedi szennyvíztisztító berendezések egyedi telepítése esetében, ha a kibocsátás nem haladja meg az 500 m3/év mennyiséget, a tulajdonos köteles a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló miniszteri rendeletben az egyedi szennyvízkezelő létesítmény által kibocsátott tisztított szennyvízre meghatározott határértékek tekintetében mintavételt és analitikai vizsgálatot végezni a létesítési engedélyezési eljárás alkalmával, majd ezt követően háromévente. A jegyző a helyben fennálló kockázatok figyelembevételével további mintavételt és analitikai vizsgálatokat írhat elő. A tulajdonos köteles a vizsgálat eredményeit a jegyző részére a kézhezvételtől számított 15 napon belül átadni.

Benyújtó személye

A kérelmet magánszemély és gazdálkodó szervezet egyaránt kezdeményezheti.

Kérelem benyújtás formája és módja

Az engedélyezési eljárás iránti kérelem magánszemély által benyújtható elektronikus úton ePapír-on, postai levél útján, illetve személyesen ügyfélfogadási időben, a Hivatalban.
Gazdálkodó szervezet kizárólag elektronikus úton (ePapír) kezdeményezheti az eljárást.
Csatolandó dokumentumok:
• tulajdonjogot igazoló okirat / adás-vételi szerződés, vagy Földhivatali tulajdonlap,
• ha a kérelmező nem tulajdonos, akkor az ingatlanhasználattal járó jogokat és kötelezettségeket tartalmazó megállapodás,
• 1 pld. műszaki tervdokumentáció, amely tartalmazza:
– a telepítési helyszínrajzot,
– a szennyvíztisztítási technológia leírását,
– a telepítendő berendezés leírását, műszaki paramétereit,
– a tervezett energiaellátást,
– a keletkező hulladékok kezelését és a vonatkozó környezetvédelmi szempontokat, előírásokat,
– a tervezői nyilatkozatot, valamint a megfelelőségi nyilatkozatot (tanúsítvány),
– műszaki dokumentáció elkészítésére jogosult nyilatkozata a megbízásáról és a jogosultságáról.

Hivatali Kapu: VEROCEPH
KRID szám PH: 103177328

Eljárás díja

A kérelem díj, illeték és költségmentes.

Ügyintézési idő

Az ügyintézési határidő a kérelem megérkezését követő napon kezdődik. Az ügyintézési határidő 8 nap.

Az üggyel kapcsolatos döntés kézbesítése

Személyesen, postai, illetve elektronikus úton.

Dokumentum/kérelem benyújtás céljára szolgáló űrlap

Polgármesteri hivatal ügyfélfogadás rendje

Nap Délelőtt Délután
Hétfő 8:00-12:00 13:00-17:30
Szerda 8:00-12:00 13:00-16:00
Ügyintéző Telefon E-mail
Salamonné Papp Ildikó +36 27 585 003 muszak@veroce.hu

Jogszabályi háttér

• Az elektronikus ügyintézését az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló, többször módosított 2015. évi CCXXII. törvény és az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló, 451/2016. (XII.19.)  Korm. rendelet szabályozza.
• Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.
• A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017.(XII.29.) BM rendelet.

Verőcei Polgármesteri Hivatal

Megszakítás