SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ÜGYEK

Gyógyszertámogatás

Építmény adó

Lakásfenntartási támogatás

Építmény adó

Rendkívüli támogatás

Rendszeres gyermekvédelem

Építmény adó

Születési támogatás kérelem

Rendkívüli települési támogatás

Ügyleírás

Települési támogatásra jogosult az a személy, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan vagy tartósan önmaga illetve családja létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások, különösen betegség, haláleset, elemi kár elhárítása, válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, iskoláztatás, gyermek fogadásának előkészítése, nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás, gyermek családba való visszakerülésének elősegítése – vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorul.
Rendkívüli élethelyzet: hirtelen fellépő külső körülmény hatására kialakult kirívóan nehéz állapot, különösen elemi kár, természeti katasztrófa, kórházi ellátást igénylő betegség vagy baleset. Különös méltánylást érdemlő eset: olyan nem várt létfenntartást veszélyeztető vagy rendkívüli élethelyzet, amely a jövedelmi, vagyoni viszonyai alapján egyébként nem rászoruló személy életét, testi épségét veszélyezteti.
A hatósági eljárás az ügyfél kérelmére indul.
Jövedelem
Havi rendszerességgel járó jövedelem estén kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről, nem rendszeres (vállalkozás esetében is) jövedelem esetén a benyújtást közvetlenül megelőző 12 hónapról szükséges csatolni.
A jövedelmek az alábbi dokumentumokkal igazolhatóak:
• nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kifizető szerv igazolása, vagy a felvett ellátást igazoló szelvény, banki igazolás, bankszámlakivonat az ellátások összegére vonatkozóan a folyósító szerv tárgyévre kiadott igazolásával együtt;
• alkalmazásban állók nettó jövedelméről munkáltatói igazolás;
• vállalkozói tevékenységből származó jövedelmet az illetékes adóhatóság igazolása, illetve az adóbevallással nem lezárt időszakra vonatkozóan az egy havi átlagjövedelemről szóló – az igazolás kiadására jogosult általi – igazolás;
• munkanélküli ellátás az ellátást megállapító, illetve folyósító szerv igazolása, határozata,
• állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a gyámhivatal határozata;
• jövedelemmel nem rendelkező személy esetén, a munkaügyi központtal (regisztrált álláskeresői státusz) vagy a Gyermekjóléti Központtal megkötött együttműködési megállapodás;
• ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény igazolása.

Gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a gyermekek jogán nyújtott ellátások iránti kérelemhez mellékelni kell a gyermek elhelyezésére, felügyeletére, tartásdíjára vonatkozó bírósági ítéletet, vagy ezek iránti bírósági, gyámhatósági eljárás megindításáról szóló, illetve a tartásdíj összegéről kötött egyezséget tartalmazó okiratot. Indokolt esetben elfogadhatóak a fentieken túli igazolási formák is.

Települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap (2024. évben 28.500, -Ft) összegének 250%-át (71.250, -Ft-ot). Egyedül élő, valamint gyermeket nevelő egyedülálló személy esetén a szociális vetítési alap összegének 300 %-át (85.500,-Ft-ot) és a háztartás tagjainak egyike sem rendelkezik vagyonnal.

Benyújtó személye

Verőce község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező személyek nyújthatnak be kérelmet.

Kérelem benyújtás formája és módja

A kérelem benyújtható a Verőcei Polgármesteri Hivatalban az ügyintézési rend szerint, vagy postai úton: 2621 Verőce, Árpád út 40.
Kérelemhez csatolandó dokumentumok:
• kitöltött formanyomtatvány,
• a kérelmező és háztartásában élők jövedelemigazolásai,
• a 16. életévét betöltött gyermek esetén iskolalátogatási/hallgatói jogviszony igazolás.

Eljárás díja

A szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes.

Ügyintézési idő

Az ügyintézési határidő sommás eljárás keretében – amikor minden irat rendelkezésre áll a döntés meghozatalához – 8 nap, egyéb esetben 30 nap az eljárásra fordítható idő.

Az üggyel kapcsolatos döntés kézbesítése

A döntés kérelmező részére határozat formájában, postai úton kerül megküldésre.

kérelem benyújtás céljára szolgáló űrlap

Polgármesteri hivatal ügyfélfogadás rendje

Nap Délelőtt Délután
Hétfő 8:00-12:00 13:00-17:30
Szerda 8:00-12:00 13:00-16:00
Ügyintéző Telefon E-mail
Greff Tamásné +36 27 585 008 anyakonyv@veroce.hu

Jogszabályi háttér

Verőcei Polgármesteri Hivatal

Megszakítás