ANYAKÖNYVI ÉS HAGYATÉKI ÜGYEK

Apai elismerő nyilatkozat

Hagyatéki eljárás

Haláleset anyakönyvezése

Hazai anyakönyvezés

Házassági szándék bejelentése

Névviselési forma módosítása

Születés, újszülött anyakönyvezése

Hazai anyakönyvezés

Ügyleírás

Jogszabály értelmében a magyar állampolgár köteles kezdeményezni a külföldön történt házasságkötésének, gyermeke külföldön történt születésének, valamint a magyar állampolgárságú házastársa, gyermeke és szülője külföldön történt halálának hazai anyakönyvezését.
A hazai anyakönyvezést a lakóhely szerint illetékes anyakönyvvezetőnél, illetőleg külföldön az illetékes konzuli tisztviselőnél kell kérni.
A hazai anyakönyvezés ügyében a hatáskörrel rendelkező anyakönyvi szerv Budapest főváros Kormányhivatala Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály Hazai Anyakönyvi Osztálya.
Az egyes anyakönyvi ügyekben a tájékoztatás nem teljeskörű, csak alapvető információkat tartalmaz. Ügyfélfogadási időben az anyakönyvvezetők által adott vagy telefonon történő tájékoztatás további segítséget nyújt az anyakönyvi ügyek intézéséhez.

Benyújtó személye

A haláleset anyakönyvezését a hozzátartozó, vagy a hozzátartozótól meghatalmazással rendelkező temetkezési vállalat, vállalkozó kezdeményezheti.

Dokumentum benyújtás formája és módja

Születés hazai anyakönyvezése
Minden külföldön született magyar állampolgár születésének hazai anyakönyvezése szükséges
Benyújtandó dokumentumok:
• Kérelem nyomtatvány– amelyen nyilatkozni kell a gyermek Magyarországon élő vagy külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételéről.
• Eredeti születési anyakönyvi kivonat vagy annak hiteles másolata –főszabály szerint nem szükséges az okirathoz hiteles magyar fordítás, amennyiben az anyakönyvi kivonatok nem kézzel írtak, de mivel lehetnek kivételek, kérjük, előzetesen egyeztessenek Főkonzulátusunkkal.
• Szülők magyar házassági anyakönyvi kivonata.
• Amennyiben a házasság anyakönyvezése még nem történt meg, párhuzamosan azt is szükséges elindítani.
• Amennyiben a szülők nem házasok – teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat megtétele szükséges (ez lehetséges a gyermek születése előtt és utána is) a konzuli tisztviselő előtt.
• Szülők, és amennyiben a gyermeknek van másik állampolgárságát igazoló érvényes személyazonosító okmánya.
• Valamelyik szülő, vagy mindkét szülő magyar állampolgárságot igazoló okmány,
A kérelmet személyesen szükséges benyújtani.
Házasság hazai anyakönyvezése
Minden magyar állampolgár külföldön kötött házasságának hazai anyakönyvezése szükséges.
Benyújtandó dokumentumok:
• Kérelem nyomtatvány- ezen kell nyilatkozni a születendő gyermek nevéről.
• Eredeti házassági anyakönyvi kivonat vagy annak hiteles másolata.
• A házassági anyakönyvi kivonatnak tartalmaznia kell a felek személyi adatait. Olyan házassági anyakönyvi kivonat nem fogadható el, amely csak a felek nevét tartalmazza, de egyéb személyazonosításra alkalmas adatot (pl. születési hely és idő, anyja neve) nem tartalmaz.
• Nem szükséges az okirathoz hiteles magyar fordítás, amennyiben az anyakönyvi kivonatot nem kézzel írták.
• Érvényes személyazonostó okmányok (a nem magyar állampolgárságú kérelmező személyazonosságát is igazolni szükséges)
• Amennyiben valamelyik fél családi állapota a házaságkötéskor elvált, akkor, – ha magyar bíróság ítélete bontotta fel a korábbi házasságot -, a jogerős ítéletet vagy azt a magyar házassági anyakönyvi kivonatot, amelynek „megjegyzések” rovatában a házasság felbontása be van jegyezve (vagy ezek másolatát), ha külföldi bíróság bontotta fel:, magyar állampolgár esetén a magyar házassági anyakönyvi kivonat a házasság felbontva megjegyzéssel, ha ez nem áll rendelkezésre a házasság hazai anyakönyvezésével párhuzamosan a válás anyakönyvezése is szükséges, nem magyar állampolgár esetén külföldi bontó ítélet hiteles magyar fordítással.
• Amennyiben valamelyik fél családi állapot a házaságkötéskor özvegy akkor, magyar állampolgár esetén magyar halotti anyakönyvi kivonat, ha ez nem áll rendelkezésre a házasság hazai anyakönyvezésével párhuzamosan a korábbi halál anyakönyvezése is szükséges. Nem magyar állampolgár esetén külföldi halotti anyakönyvi kivonat és magyar fordítása.
A kérelmet személyesen szükséges benyújtani.
Haláleset hazai anyakönyvezése
Minden magyar állampolgár külföldön történt halálesetének hazai anyakönyvezése szükséges.
Benyújtandó dokumentumok:
• Kérelem nyomtatvány.
• Eredeti halotti anyakönyvi kivonat vagy annak hiteles másolata, (három hónapnál nem régebben kiállított). Nem szükséges az okirathoz hiteles magyar fordítás, amennyiben az anyakönyvi kivonatok nem kézzel írták,
• Az elhunyt magyar állampolgárságát igazoló személyazonosító okmány fénymásolata.
• Az elhunyt magyar születési anyakönyvi kivonata fénymásolatban.
• Az elhunyt családi állapotának igazolására a magyar házassági anyakönyvi kivonat fénymásolata, vagy a bontóítélet fénymásolata, vagy házastársa halotti anyakönyvi kivonatának fénymásolata.
• A kérelmet benyújtó személy személyazonosító okmánya.
A kérelmet személyesen szükséges benyújtani,
Válás hazai anyakönyvezése
Minden magyar állampolgár külföldön felbontott vagy érvénytelenné nyilvánított házasságának hazai anyakönyvezése szükséges. A válás hazai anyakönyvezését a magyar állampolgársággal rendelkező házastárs kezdeményezheti, amennyiben mindkét fél magyar állampolgár bármelyik fél benyújthatja a kérelmet.
Benyújtandó dokumentumok:
• Kérelem nyomtatvány.
• A házasságot felbontó/érvénytelenné nyilvánító külföldi bíróság jogerős ítélete (eredeti vagy hiteles másolat), hiteles fordítás szükséges!
• Magyar házassági anyakönyvi kivonat – ha ez nem áll rendelkezésre a válás hazai anyakönyvezésével párhuzamosan a korábbi házasság anyakönyvezése is szükséges.
• Érvényes személyazonostó okmányok (a nem magyar állampolgárságú kérelmező személyazonosságát is igazolni szükséges).
A kérelmet személyesen szükséges benyújtani.

Eljárás díja

Az eljárás illetékmentes.

Ügyintézési idő

Kérelem továbbítása az eljáró hatósághoz 8 nap.

Dokumentum benyújtás céljára szolgáló űrlap

Polgármesteri hivatal ügyfélfogadás rendje

Nap Délelőtt Délután
Hétfő 8:00-12:00 13:00-17:30
Szerda 8:00-12:00 13:00-16:00
Ügyintéző Telefon E-mail
Greff Tamásné,  Szabóné Hénap Júlianna +36 27 585 008 anyakonyv@veroce.hu; anyakonyv1@veroce.hu

Jogszabályi háttér

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény

Verőcei Polgármesteri Hivatal

Megszakítás