EGYÉB IGAZGATÁSI ÉS MŰSZAKI ÜGYEK

Behajtási engedély

Birtokvédelem

Építmény adó

Fakivágási kérelem közterületen

Építmény adó

Hatósági bizonyítvány kérelem

Iparűzési adó

Közös háztartásban élők igazolása

Talajterhelési díj

Közterülethasználati engedélyek

Talajterhelési díj

Közút-közterület burkolat bontás

Idegenforgalmi adó

Kút létesítésének bejelentése

Iparűzési adó

Lakcímekkel kapcsolatos eljárások

Idegenforgalmi adó

Szennyvíztisztító berendezés

Talajterhelési díj

Termőföld kifüggesztés

Talajterhelési díj

Utcanév és házszám megállapítási kérelem

Birtokvédelmi eljárás

Ügyleírás

Ha a birtokost, birtokától jogalap nélkül megfosztják vagy birtoklásában zavarják, birtokvédelem illeti meg. Birtokvédelem a jegyzőtől vagy a bíróságtól kérhető. A birtokvédelmi kérelmet annál a jegyzőnél lehet írásban vagy szóban előterjeszteni, amelynek illetékességi területén a birtoksértő magatartás megvalósul. A szóban előterjesztett kérelmet írásba kell foglalni.
A jegyző hatásköre az egy éven belül történt birtoksértés vagy egy évnél rövidebb ideje tartó zavaró állapot esetén kizárólag a birtoklás tényén alapuló birtokvédelemre terjed ki. A jegyző az eljárás során a tényleges birtokállapot, a valóságos helyzet alapján dönt.
A birtokvédelmi eljárásban ügyfél a kérelmező (panaszos), valamint az, aki ellen a birtokvédelmet kérik (panaszolt). A jegyző a birtokvédelmi eljárás megindításáról az ellenérdekű felet három napon belül értesíti és ezzel egyidejűleg az ellenérdekű félnek megküldi a birtokvédelmi eljárás iránti kérelem másolatát, valamint az eljárás során előterjesztett nyilatkozatokat és bizonyítékokat.
A jegyző a tényállás tisztázásához szükséges bizonyítékokat a 15 napos eljárási határidő lejártát megelőző ötödik napig fogadja be, ezt követően a bizonyítási eljárást befejezi, és a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján meghozza a határozatát.
A jegyző határozattal elrendeli az eredeti birtokállapot helyreállítását és a birtoksértőt a birtoksértő magatartástól eltiltja, ha a kérelemben foglaltakat a megismert bizonyítékok alapján megalapozottnak találta vagy a kérelmet határozattal elutasítja.
Az eljárási határidő a benyújtott kérelem jegyzőhöz történő megérkezését, követő napon kezdődik. A birtokvédelmi eljárást a jegyző tizenöt napon belül folytatja le, kivétel, ha az eljárás során tolmács kirendelése válik szükségessé.
A birtokvédelmi eljárást a jegyző harminc napon belül folytatja le, ha az eljárás során tolmács kirendelése válik szükségessé.

Benyújtó személye

Minden birtokos, ha birtokától jogalap nélkül megfosztják vagy birtoklásában jogalap nélkül háborítják.

kérelem benyújtás formája és módja

A birtokvédelmet kérőnek az írásban előterjesztett kérelmet, valamint a kérelem mellékleteit eggyel több példányban kell benyújtania, mint amennyi féllel szemben a birtokvédelmet kéri.
A kérelemhez csatolni kell a kérelemben foglalt tények igazolására szolgáló bizonyítékokat.

A birtokvédelmet kérőnek az írásban előterjesztett kérelmet, valamint a kérelem mellékleteit eggyel több példányban kell benyújtania, mint amennyi féllel szemben a birtokvédelmet kéri.

Az engedélyezési eljárás iránti kérelem magánszemély által benyújtható elektronikus úton ePapír-on, postai levél útján, illetve személyesen ügyfélfogadási időben, a Hivatalban.
Gazdálkodó szervezet kizárólag elektronikus úton (ePapír) kezdeményezheti az eljárást.

Hivatali Kapu: VEROCEPH
KRID szám PH: 103177328

Eljárás díja

Díj, illeték és költségmentes. 

Ügyintézési idő

A birtokvédelmi eljárást a jegyző tizenöt napon belül folytatja le, kivétel, ha az eljárás során tolmács kirendelése válik szükségessé. A birtokvédelmi eljárást a jegyző harminc napon belül folytatja le, ha az eljárás során tolmács kirendelése válik szükségessé.

Az üggyel kapcsolatos döntés kézbesítése

Személyesen, postai, illetve elektronikus úton.

kérelem benyújtás céljára szolgáló űrlap

Polgármesteri hivatal ügyfélfogadás rendje

Nap Délelőtt Délután
Hétfő 8:00-12:00 13:00-17:30
Szerda 8:00-12:00 13:00-16:00
Ügyintéző Telefon E-mail
Salamonné Papp Ildikó +36 27 585 003 muszak@veroce.hu

Jogszabályi háttér

• A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.,
• A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv.,
• Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv.,
• A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet.

 

Verőcei Polgármesteri Hivatal

Megszakítás