Adóügyek

Adózás

Adó- és értékbizonyítvány

Építmény adó

Építményadó

Idegenforgalmi adó

Idegenforgalmi adó

Iparűzési adó

Iparűzési adó

Talajterhelési díj

Talajterhelési díj

Adózás

Az adófizetési kötelezettség teljesítése

Az érintett ügyfelek az önkormányzati adókat átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással (csekken) fizethetik meg Verőce Község Önkormányzat megfelelő adó- és díjszámláira. Az előírt határidők elmulasztása esetén késedelmi pótlék felszámítására kerül sor, melynek nagysága a fizetési késedelem- és a mindenkori jegybanki alapkamat mértékétől függ.

Számlaszámok

Bankszálaszám Adó tipusa
11742094-15394095-02440000 Építményadó számla
11742094-15394095-02510000 Telekadó számla
11742094-15394095-03090000 Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11742094-15394095-03470000 Eljárási illeték számla
11742094-15394095-03540000 Iparűzési adó számla
11742094-15394095-03610000 Birság számla
11742094-15394095-03780000 Késedelmi pótlék számla
11742094-15394095-03920000 Talajterhelési díj számla
11742094-15394095-04400000 Idegen bevételek számla
1742094-15394095-08800000 Egyéb bevételek számla
11742094-15394095-08970000 Gépjárműadó számla

Helyi rendelet

Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2023 (XI. 28.) rendelete a helyi adókról

https://or.njt.hu/eli/v01/731146/r/2023/9

Nemzeti Jogzsbálytár

Gépjárműadó - ügyleírás

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 101. §-a alapján 2021. január 1-jétől az állami adóhatóság vette át a gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat az önkormányzati adóhatóságoktól. A 2021. évtől kezdődő időszakra járó adót az állami adó- és vámhatóság számlájára kell megfizetni.
Abban az esetben, ha van 2021. adóév előtti, el nem évült fizetendő gépjárműadó hátraléka továbbra is Verőce Község Önkormányzatának 11742094-15394095-08970000 számú gépjárműadó számlájára fizetendő be, nem pedig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé!
Amennyiben gépjárműadó számlán túlfizetéssel rendelkezik az önkormányzat által rendszeresített nyomtatványon visszaigényelheti vagy rendelkezhet másik adószámlára történő átvezetésről. A kérelem elektronikusan is benyújtható az E-önkormányzati portálon keresztül.

VERŐCE E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁL 

Adóhatósági igazolás - ügyleírás

Verőce Önkormányzati Adóhatósága hatáskörében eljárva, a nyilvántartásában szereplő adatok alapján, a kiállítás napján fennálló állapotnak megfelelő, az adózó által kért és a jogszabályban előírt adattartalommal, az adózó kérelmére az adózás rendjéről szóló az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény és az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet szabályozása alapján állítja ki a hatósági igazolást.

Az általános igazolás tartalmazza az adózónak az igazolás kiadásnak napján vagy az igazolás kiadása iránti kérelemben megjelölt napon az adóhatóságnál fennálló adótartozását, az el nem évült behajthatatlannak minősített tartozását, a kiállítás napjáig előírt valamennyi adónemre vonatkozó adatbejelentési, bevallási és adófizetési kötelezettség elmulasztását.

A nemleges adóigazolás igazolja, hogy az adózónak az igazolás kiállításának napján vagy az igazolás iránti kérelemben megjelölt napon az adóhatóságnál nyilvántartott tartozása, valamint végrehajtásra vagy visszatartásra átadott köztartozása nincs.

Az adóhatósági igazolás illetékmentes.

Ügyintézési idő

Az adóhatósági igazolás kiállítására irányuló kérelmet a beérkezésétől számított hat napon belül kell az adóhatóságnak teljesíteni.

Túlfizetés visszaigénylése - Ügyleírás

Amennyiben az adózó több adót fizetett be, mint a fizetési kötelezettsége vagy törlésre került sor akkor túlfizetés keletkezett. Ha az adózónak az önkormányzatnál az adott számlán adótartozása nem áll fenn, és bejelentési/bevallási/adatbejelentési kötelezettségeinek eleget tett, rendelkezhet a fennmaradó összeg visszatérítéséről vagy más önkormányzatnál vezetett adószámlájára történő átvezetéséről (pl.: más adónemben később esedékes kötelezettségére).

Tartozás fennállása az adóhatóságnál nyilvántartott adótartozás, vagy tartozás összegét csökkenteni kell az ugyanazon adóhatóságnál nyilvántartott túlfizetés összegével.

Az adó-visszaigénylést, vagy az átvezetést az önkormányzati adóhatóságnál erre a célra rendszeresített nyomtatványokon teheti meg az adózó. A túlfizetés visszaigénylésekor az adózónak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy más adóhatóságnál (NAV) nem áll fenn köztartozása. Köztartozás fennállása esetén az adózó részére nem teljesíthető a kiutalás.

A túlfizetés kiutalását a magánszemély adózó kérheti bankszámlájára vagy lakcímére. Gazdálkodó szervezetek részére csak a bejelentett bankszámlájukra teljesíthető a kiutalás. Rendelkezés hiányában az adóhatóság a túlfizetést a később esedékes adó kiegyenlítésére számolja el. Az adóhatóság a fennmaradó összeget csak akkor térítheti vissza, ha a befizetőnek nincs általa nyilvántartott, adók módjára behajtandó köztartozása.

A túlfizetés kiutalásával kapcsolatos döntés kézbesítése

A túlfizetés kiutalásáról döntés, határozat, végzés nem készül. Az adózó – a törvényi előírásoknak megfelelően – folyószámla egyenleg keretében értesül az aktuális egyenlegéről. Az érintettek részére az E-önkormányzati portálon keresztül a folyószámla egyenleg a nap 24 órájában lekérdezhető.

A túlfizetéssel kapcsolatos eljárás illetékmentes.

Fizetési kedvezmény - ÜGYLEÍRÁS

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény alapján fizetési halasztás és részletfizetés (fizetési könnyítés) az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott adóra engedélyezhető. A fizetési könnyítés abban az esetben engedélyezhető, ha a fizetési nehézség a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben tőle elvárható, illetve a fizetési nehézség átmeneti jellegű és az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető. Nem engedélyezhető fizetési könnyítés a már beszedett (pl.: idegenforgalmi adó), valamint megfizetett helyi adóra. Ezen túlmenően a törvényi szabályozás nem teszi lehetővé fizetési könnyítést az adók módjára történő behajtásra kimutatott köztartozások többségénél sem. A fizetési könnyítés engedélyezéséhez az adóhatóság határozatában különböző feltételeket szabhat.

Jogi személy esetében kizárólag bírság- vagy pótléktartozás mérséklését vagy elengedését teszi lehetővé a törvény, az adótartozás esetében méltányosságra nincsen lehetőség. (Art. 201. § (2) bekezdése)

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

Magánszemély esetén:

 • kérelem
 • jövedelemigazolás
 • kitöltött adatlap és a hozzákapcsolódó dokumentumok

Jogi személy esetén:

 • kérelem
 • előző évi mérleg- és eredmény-kimutatás
 • aktuális évi időszaki főkönyvi kivonat

Ügyintézési idő

Az adóhatóság a fizetési kedvezményekre vonatkozó kérelmet a kérelem beérkezésétől számított harminc napon belül bírálja el.

Az határozat kézbesítése

Az adóhatóság a határozatot írásbeli alapon történő kapcsolattartás esetén hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti, illetve a meghatalmazott képviselővel eljáró adózó esetében a képviselőnek kerül kézbesítésre hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton.

Fizetési kedvezmény (automatikus) - ügyleírás

A részletfizetési könnyítés engedélyezését az adózó vagy az adó megfizetésére kötelezett személy a kötelezettségét nyilvántartó önkormányzati adóhatóságtól kérelmezheti. A fizetési könnyítés az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott és már esedékes adókötelezettségekre (pl.: helyi adó, gépjárműadó, ezekkel összefüggő pótlék, bírság) engedélyezhető.

A természetes személy kérelmére engedélyezhető automatikus részletfizetés. Automatikus részletfizetésre azok a fenti körbe tartozó természetes személyek jogosultak, akiknek az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) hatálya alá tartozó adótartozása nem haladja meg az 500.000 forintot. Ezen adózók kérelmére az önkormányzati adóhatóság naptári évente egy alkalommal, legfeljebb 12 hónapos futamidőre, pótlékmentes részletfizetést engedélyezhet az adózó jövedelmi és vagyoni viszonyainak vizsgálata nélkül. E részletfizetési kedvezmény a már beszedett idegenforgalmi adóra nem engedélyezhető.

Jogi személy esetében kizárólag bírság- vagy pótléktartozás mérséklését vagy elengedését teszi lehetővé a törvény, az adótartozás esetében méltányosságra nincsen lehetőség. (Art. 201. § (2) bekezdése)

Eljárás díja

A fizetési kedvezménnyel kapcsolatos beadvány magánszemélyeknek – ide értve az egyéni vállalkozókat is – illetékmentes. A gazdálkodó szervezetnek a fizetési könnyítésre (részletfizetés, fizetési halasztás) irányuló eljárásáért 10.000 forint eljárási illetéket kell a kérelem benyújtásával egyidejűleg Verőce Község Önkormányzat Eljárási Illetékbeszedési Számla javára (11742094-15394095-03470000) teljesítenie.

Ügyintézési idő

Az adóhatóság a fizetési kedvezményekre vonatkozó kérelmet a kérelem beérkezésétől számított harminc napon belül bírálja el.

A határozat kézbesítése

Az adóhatóság a határozatot írásbeli alapon történő kapcsolattartás esetén hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti, illetve a meghatalmazott képviselővel eljáró adózó esetében a képviselőnek kerül kézbesítésre hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton.

A kérelmek benyújtásának formája és módja

Benyújtó személye

Az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja. (Meghatalmazott estén meghatalmazás szükséges)

Benyújtás formája

Természetes személyek a kérelmet benyújthatják az adóhatóság által rendszeresített űrlapon, elektronikus formában ePapíron,

vagy az E-önkormányzati portálon keresztül valamint levélben illetve személyesen az ügyfélszolgálaton.

Az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel. Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles. A gazdálkodók elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek. A gazdálkodó szervezetek az E-önkormányzati portálon keresztül nyújthatják be a kérelmet.

Benyújtás céljára szolgáló űrlapok

Benyújtás céljára szolgáló űrlapok

Az Önkormányzati Hivatali Portál (OHP), vagy E-önkormányzat portál az önkormányzati ASP rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne.

Nyitólap: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

VERŐCE E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁL 

nyomtatványok

Az önkormányzati adóztatással, az adócsoport feladatkörével kapcsolatos legfontosabb központi jogszabályok

Az önkormányzati adóztatással, az adócsoport feladatkörével kapcsolatos legfontosabb központi jogszabályok

 • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
 • Adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény
 • 465/2017.  (XII.28.) Kormányrendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól
 • A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény
 • Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény
 • Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
 • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény
 • A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
 • 2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról.
 • Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény

Verőcei Polgármesteri Hivatal

Verőcei Polgármesteri Hivatal 202404

Megszakítás