EGYÉB IGAZGATÁSI ÉS MŰSZAKI ÜGYEK

Behajtási engedély

Birtokvédelem

Építmény adó

Fakivágási kérelem közterületen

Építmény adó

Hatósági bizonyítvány kérelem

Iparűzési adó

Közös háztartásban élők igazolása

Talajterhelési díj

Közterülethasználati engedélyek

Talajterhelési díj

Közút-közterület burkolat bontás

Idegenforgalmi adó

Kút létesítésének bejelentése

Iparűzési adó

Lakcímekkel kapcsolatos eljárások

Idegenforgalmi adó

Szennyvíztisztító berendezés

Talajterhelési díj

Termőföld kifüggesztés

Talajterhelési díj

Utcanév és házszám megállapítási kérelem

Termőföld kifüggesztés

Ügyleírás

Az adásvételi, vagy haszonbérleti szerződést a szerződés előzetes megvizsgálása céljából a mezőgazdasági igazgatási szervnek (Pest Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály 1135 Budapest, Lehel utca 43-47., a továbbiakban: Földhivatal) kell megküldeni.
A Földhivatal a szerződést annak tartalmi és alaki kellékei alapján vizsgálja meg és 15 napon belül dönt a szerződés jóváhagyásának megtagadásáról, vagy annak közzétételéről.
Abban az esetben, ha a Földhivatal az előzetes vizsgálat során kifüggesztésre alkalmasnak találja az adásvételi, vagy haszonbérleti szerződést, akkor hivatalból elrendeli a közzétételt, és ennek érdekében megkeresi az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét.
A jegyző a szerződés eredeti példányán felismerhetetlenné teszi a szerződő felek személyes adatait, majd gondoskodik ennek az anonimizált példánynak az ilyen célra létrehozott kormányzati portálon (https://hirdetmeny.magyarorszag.hu), 30 napos jogvesztő határidőig (haszonbérlet esetén 15 nap) való megjelenítéséről.

Jognyilatkozatok benyújtása
Az elővásárlási, vagy előhaszonbérleti jognyilatkozatokat a jogosultak kizárólag személyesen nyújthatják be a Polgármesteri Hivatalban.
A jognyilatkozat és mellékleteinek átvételekor kötelező a benyújtó személyazonosságának ellenőrzése (a jognyilatkozaton szereplő adatok összevetése a személyes okmányok tartalmával), a benyújtó jogosult egyúttal nyilatkozik arról, hogy a jognyilatkozaton szereplő aláírását sajátjaként ismeri el. Mindezt a Hivatal munkatársa rávezeti az átvett iratra.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a hatályos jogszabályok értelmében a Polgármesteri Hivatal munkatársa a benyújtott jognyilatkozatot tartalmi és formai követelmények szempontjából nem vizsgálja!

Az eljárás lezárulása
A szerződés jóváhagyásáról, és a kifüggesztési eljárás megfelelőségéről az iratok beérkezését követően a mezőgazdasági igazgatási szerv (Földhivatal) határozatban dönt.
A döntés ellen a jogügyletben részt vevő felek élhetnek jogorvoslattal a határozatban foglaltak szerint.
A kifüggesztést végző jegyző nem értesül a határozatról, a jogorvoslati eljárásban nem vesz részt!

Érintett felek:
• termőföld adásvételi szerződésben eladó/vevő és meghatalmazott jogi képviselője
• elővásárlási jogosult, és meghatalmazott jogi képviselője
• termőföld haszonbérletére irányuló szerződésben haszonbérbeadó, haszonbérbe vevő
• előhaszonbérleti jogosult
• mezőgazdasági igazgatási szerv (adásvétel esetén: Pest Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály 1135 Budapest, Lehel utca 43-47.; haszonbérlet esetén: Pest Vármegyei Kormányhivatal Szentendrei Járási Hivatala Földhivatali Osztály 11. 2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 1.)
• települési jegyző, aki a kifüggesztést végzi.

Benyújtó személye

Dokumentum benyújtás formája és módja

A jognyilatkozat kizárólag személyesen, a benyújtó személyazonosságának igazolása mellett nyújtható be, a jogvesztő határidő lejártáig.

Eljárás díja

Az ügyintézés a folyamat Polgármesteri Hivatal hatáskörébe tartozó szakaszában költség-, és illetékmentes.

Ügyintézési idő

Adásvételi szerződés kifüggesztése esetén 30 nap, haszonbérleti szerződés kifüggesztése esetén 15 nap.

Az üggyel kapcsolatos döntés kézbesítése

A Polgármesteri Hivatal a kifüggesztés lejárta után a mezőgazdasági igazgatási szerv (Földhivatal) részére a jegyzői záradékkal ellátott iratanyagot megküldi, döntést a Földhivatal hoz az ügyben.
Az iratanyag megküldésének tényéről a Polgármesteri Hivatal hivatalos levélben értesíti az adásvételi vagy haszonbérleti szerződést benyújtó jogi képviselőt

Dokumentum benyújtás céljára szolgáló űrlap

Az eljárás menetéből következően űrlap nem áll rendelkezésre.

Polgármesteri hivatal ügyfélfogadás rendje

Nap Délelőtt Délután
Hétfő 8:00-12:00 13:00-17:30
Szerda 8:00-12:00 13:00-16:00
Ügyintéző Telefon E-mail
Simák Máté +36 27 350 033 jegyzoireferens@veroce.hu

Jogszabályi háttér

• A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény,
• Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet,
• A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény.

 

Verőcei Polgármesteri Hivatal

Megszakítás