EGYÉB IGAZGATÁSI ÉS MŰSZAKI ÜGYEK

Behajtási engedély

Birtokvédelem

Építmény adó

Fakivágási kérelem közterületen

Építmény adó

Hatósági bizonyítvány kérelem

Iparűzési adó

Közös háztartásban élők igazolása

Talajterhelési díj

Közterülethasználati engedélyek

Talajterhelési díj

Közút-közterület burkolat bontás

Idegenforgalmi adó

Kút létesítésének bejelentése

Iparűzési adó

Lakcímekkel kapcsolatos eljárások

Idegenforgalmi adó

Szennyvíztisztító berendezés

Talajterhelési díj

Termőföld kifüggesztés

Talajterhelési díj

Utcanév és házszám megállapítási kérelem

Talajvízkút vízjogi létesítési engedélyezés

Ügyleírás

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet alapján a települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:
• a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom /hidrogeológiai védőidom, védőövezet rendeltetése: a le nem bomló szennyező anyagok elleni, a nagy valószínűséggel bekövetkező veszélyektől való védelem, amelyet vagy a vízkivétel teljes utánpótlódási területére (vízgyűjtőjére) vagy meghatározott részére kell kijelölni. /védőterület érintése nélkül üzemel,
• karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül üzemel,
• legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel üzemel,
• kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel, nem éri el az első vízzáró réteget,
• épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van,
• magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja,
• nem gazdasági célú vízigényt szolgál,
• mélysége nem éri el az 50 métert
Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor nem a jegyző, hanem a területileg illetékes vízügyi hatóság, esetünkben a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (1149 Budapest, Mogyoródi út 43.) hatáskörébe tartozik a kúttal kapcsolatos bárminemű engedélyezési eljárás.

Benyújtó személye

A kérelmet magánszemély és gazdálkodó szervezet egyaránt kezdeményezheti.

Kérelem benyújtás formája és módja

Az engedélyezési eljárás iránti kérelem magánszemély által benyújtható elektronikus úton ePapír-on, postai levél útján, illetve személyesen ügyfélfogadási időben, a Hivatalban. Gazdálkodó szervezet kizárólag elektronikus úton (ePapír) kezdeményezheti az eljárást.
Csatolandó dokumentumok:
– tulajdonjogot igazoló okirat / adás-vételi szerződés, vagy Földhivatali tulajdonlap,
– ha a kérelmező nem tulajdonos, akkor az ingatlanhasználattal járó jogokat és kötelezettségeket tartalmazó megállapodás,
– 1 pld. műszaki dokumentáció elkészítésére jogosult nyilatkozata a megbízásáról és a jogosultságáról.

Hivatali Kapu: VEROCEPH
KRID szám PH: 103177328

Eljárás díja

A kérelem díj, illeték és költségmentes.

Ügyintézési idő

Az ügyintézési határidő a kérelem megérkezését követő napon kezdődik. Az ügyintézési határidő 8 nap.

Az üggyel kapcsolatos döntés kézbesítése

Személyesen, postai, illetve elektronikus úton.

kérelem benyújtás céljára szolgáló űrlap

Polgármesteri hivatal ügyfélfogadás rendje

Nap Délelőtt Délután
Hétfő 8:00-12:00 13:00-17:30
Szerda 8:00-12:00 13:00-16:00
Ügyintéző Telefon E-mail
Salamonné Papp Ildikó +36 27 585 003 muszak@veroce.hu

Jogszabályi háttér

• A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény.

 

 

Verőcei Polgármesteri Hivatal

Megszakítás