Adóügyek

Adózás

Adó- és értékbizonyítvány

Építmény adó

Építményadó

Idegenforgalmi adó

Idegenforgalmi adó

Iparűzési adó

Iparűzési adó

Talajterhelési díj

Talajterhelési díj

Helyi iparűzési adó / Bejelentkezés változás bejelentés

ügyleírás

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 35. §-a alapján a helyi iparűzési adóban adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység. A vállalkozó iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén, telephelyén kívül folytatja.

Az adó alanya a vállalkozó továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján kezelt vagyon. Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg. Az adóalanyt azon településeken terheli iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség, ahol székhelye, illetőleg telephelye található. A székhely és a telephely azonosítása kapcsán a Htv. rendelkezéseiből kell kiindulni.

Az adó alapja általános esetben iparűzési tevékenység esetén az értékesített termék, illetőleg végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értéke és közvetített szolgáltatások értéke együttes összegével, az alvállalkozói teljesítések értékével, az anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével. Az általánostól eltérően, az adóalap egyszerűsített meghatározását választó vállalkozók a Htv. 39/A. §, illetve a 39/B. §-a szerint is megállapíthatják az adó alapját.

Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén vagy külföldön végez iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját – a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzően – a vállalkozónak a 3. számú mellékletben meghatározottak szerint meg kell osztania.

Az adó mértéke Verőcén iparűzési tevékenység esetén a Htv.-ben meghatározott adóalap 1,85%-a

Az adózó az iparűzési tevékenység utáni adóelőlegét az adóév harmadik hónapjának tizenötödik napjáig, valamint kilencedik hónapjának tizenötödik napjáig fizeti meg (jellemzően március 15. illetve szeptember 15.) Az adózó a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított adó pozitív különbözetét az adóévet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig fizeti meg, illetve a túlfizetést ettől az időponttól igényelheti vissza (jellemzően május 31-ig).

A befizetésére szolgáló számla neve és száma: Verőce Község Önkormányzatának Helyi Iparűzési Adó Beszedési Számla (11742094-15394095-03540000

Benyújtó személye

Az adózó, vagy az adózó törvényes képviselője, vagy állandó meghatalmazottja.

kérelem benyújtás formája és módja

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.) 1. § 23. pontja szerinti gazdálkodó szervezetnek minősülő adózó – ide tartozik az egyéni vállalkozó is – az Eüsztv.-ben meghatározott módon, azaz elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani az önkormányzati adóhatósággal. Az Eüsztv. 9. § (1) bekezdése alapján a gazdálkodó szervezet elektronikus ügyintézésre kötelezett az elektronikus ügyintézést biztosító szervek feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben, így iparűzési adó ügyben is. A gazdálkodók elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek.
2021. január 1-jétől az adóalanyok – főszabály szerint – nem az önkormányzati, hanem csak és kizárólag az állami adóhatósághoz kötelesek benyújtani helyi iparűzési adó bevallásukat.
Kizárólag az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzési adóalany (vállalkozó) az iparűzési adóbevallási nyomtatványt papíralapon is benyújthatja, tekintve, hogy e minőségében nem kötelezhető elektronikus kapcsolattartásra. Amennyiben a magánszemély vállalkozó a papíralapú bevallás-benyújtást választja, akkor azt az önkormányzati adóhatósághoz teheti meg.

Eljárás díja

Az adóztatás és az adóigazgatási eljárás költségeit az önkormányzat viseli. Az bejelentkezéssel, változás bejelentéssel, adóbevallással kapcsolatos eljárás az ügyfél/adózó számára díj, illeték és költségmentes.

Ügyintézési idő

Az ügyintézési határidő a bevallás adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap.

Az adóbevallással kapcsolatos döntés kézbesítése

Az iparűzési adó önadózáson alapuló adónem, így az iparűzési adó kapcsán döntés, határozat – határidőben történt teljesítések esetén – nem készül. Az adózó – a törvényi előírásoknak megfelelően – folyószámla levélben értesül az aktuális egyenlegéről.

Dokumentum/kérelem benyújtás céljára szolgáló űrlap

Elektronikusan benyújtható: Általános nyomtatvány kitöltő program ÁNYK-n keresztül
Online elérhető felület: https://onya.nav.gov.hu

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Bejelentkezés változás bejelentés

Ügyleírás

Az adóköteles tevékenységet folytatni kívánó adózó adóhatósági nyilvántartásba vétele érdekében köteles az állami adó- és vámhatósághoz bejelentkezni, feltéve, hogy törvény eltérően nem rendelkezik.
Az állami adó- és vámhatóság naponta, elektronikus úton megküldi az adatszolgáltatást az adózó székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság, valamint azon telephelyei szerinti önkormányzati adóhatóságok részére, amely telephelyeket az adózó az állami adó- és vámhatósághoz bejelentette. Az állami adó- és vámhatóság adatszolgáltatásban szereplő adózó bejelentkezési, változás-bejelentési kötelezettségét a székhelye szerinti és a telephely szerinti önkormányzati adóhatóságnál teljesítettnek kell tekinteni.
Ha a bejelentkezés, változás-bejelentéssel összefüggésben adóelőleget vagy jogszabály alapján az állami adó- és vámhatóság adatszolgáltatásban nem szereplő más adatot is be kell jelenteni, akkor a bejelentés megtételére az adózót a székhelye és a telephely szerinti önkormányzati adóhatóság külön felhívja.

Benyújtó személye

Az adózó, vagy az adózó törvényes képviselője, vagy állandó meghatalmazottja.

Benyújtás formája és módja

Ha a bejelentkezéssel, változás-bejelentéssel összefüggésben adóelőleget vagy jogszabály alapján az állami adó- és vámhatóság adatszolgáltatásban nem szereplő más adatot is be kell jelenteni, akkor azt az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett adózók kizárólag elektronikus úton kötelesek benyújtani.
Az adószámos magánszemélyek a bejelentkezést az adóhatóság által rendszeresített „PDF” formátumú űrlapon, papíralapon vagy személyesen az ügyfélszolgálaton is megtehetik.

Ügyintézési idő

Az ügyintézési határidő a bejelentkezés az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap.

Bejelentkezéssel kapcsolatos döntés kézbesítése

A bejelentkezés kapcsán döntés, határozat, végzés nem kerül kiadásra.

Benyújtás céljára szolgáló űrlapok

Az Önkormányzati Hivatali Portál (OHP) az önkormányzati ASP rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne.

Nyitólap: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

VERŐCE E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁL

Letölthető dokumentumok

Polgármesteri hivatal ügyfélfogadás rendje

Nap Délelőtt Délután
Hétfő 8:00-12:00 13:00-17:30
Szerda 8:00-12:00 13:00-16:00

Pénzügyi csoport adóügyi ügyintézők

Dolgozó név Beosztás Telefon E-mail
Fekete Lilla adóügyi ügyintéző +36 27 585 001 ado2@veroce.hu
File Zsuzsanna adóügyi ügyintéző +36 27 585 000 ado1@veroce.hu

Jogszabályi háttér

  • A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,
  • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
  • Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet,
  • Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,
  • Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,
  • Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete.

Verőcei Polgármesteri Hivatal

Megszakítás