Adóügyek

Adózás

Adó- és értékbizonyítvány

Építmény adó

Építményadó

Idegenforgalmi adó

Idegenforgalmi adó

Iparűzési adó

Iparűzési adó

Talajterhelési díj

Talajterhelési díj

Idegenforgalmi adó

Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és a Htv. 30. § (1) bekezdés a) pontja alapján adókötelezettség terheli azt a személyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Az adó alapja a megkezdett adóköteles vendégéjszakák száma, az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 590 forint (2024-ben). (2023-ban 500 Ft, 2022-ben 200 Ft volt.)

Az adó beszedésére kötelezett az adókötelezettség keletkezését, annak bekövetkeztétől (a tevékenység megkezdésétől) számított 15 napon belül köteles az adóhatóságnál írásban bejelenteni (bejelentkezés). Az adó beszedésére kötelezettnek e minőségét 15 napon belül akkor is be kell jelentenie, ha más adókötelezettség nem terheli. Az adó beszedésére kötelezettnek az általa beszedett helyi adóról a tárgyhónapot követő hó 15-éig kell bevallást tennie és az adót az adóhatósághoz befizetnie. A fizetendő idegenforgalmi adót az adó beszedésére kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta. Az adó beszedésére kötelezett az általa beszedett adóról az adó alapjának és összegének megállapítására alkalmas nyilvántartást vezet és az adózónak bizonylatot ad.

A szálláshelyeken a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény hatálya alá tartozó szálláshely-szolgáltatók részére az idegenforgalmi-adókötelezettség nyilvántartására a törvény szerinti szálláshelykezelő szoftver használata kötelező. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a szálláshelyet igénybevevő nevét, lakcímét, születési idejét, a szálláshelyen eltöltött vendégéjszakák számát, az adómentességre jogosító tartózkodás pontos megjelölését, valamint a beszedett idegenforgalmi adó összegét. Adómentesség igénybevétele esetén annak feltételeit utólag ellenőrizhető módon igazolni kell. Munkavégzés miatt igénybe vett adómentesség esetén a vendégnyilvántartás mellé csatolni kell a munkáltató cég igazolását, mely tartalmazza a Htv. szerinti adómentesség feltételeit, ennek hiányában az adót meg kell fizetni.

Mentesség: a nonprofit elven működő szálláshelyeken (iskola,egyház/alapítvány) vendégéjszakát töltő személyek 50 % adókedvezményben részesülnek.

Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett, vagy beszedni elmulasztott idegenforgalmi adót az adóbevallás benyújtására nyitva álló határnapig – azaz a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig – fizeti meg.

Idegenforgalmi adószámla elnevezése és száma:
Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó számla Verőce Község Önkormányzata: 11742094-15394095-03090000.

Adókötelezettség keletkezésének bejelentése

Az adózó (adóbeszedésre kötelezett) szálláshely üzemeltetője az adókötelezettség keletkezését, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül jelenti be az önkormányzati adóhatóságnak.

Adóbevallást benyújtó személye

Az adózó (adóbeszedésre kötelezett), az adózó törvényes képviselője, vagy állandó meghatalmazottja.
Meghatalmazott esetén a meghatalmazást csatolni szükséges

Adóbevallás benyújtás formája és módja

Idegenforgalmi adó bejelentkezés, változás bejelentés és adóbevallási nyomtatvány az E-Önkormányzat Portálról https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap elektronikusan kitölthető és beküldhető, illetve letölthető.

A havi idegenforgalmi adóbevallás megtételére – a Portálra belépve és Verőce Község Önkormányzatát kiválasztva az „ÁGAZAT” (Adóügy) „ÜGYTÍPUS” (Idegenforgalmi adó) lehetőség kiválasztását követően – az „ADÓBEVALLÁS AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL (2024.01.01-TŐL)” nyomtatvány szolgál (2024-ben).

Az elektronikus ügyintézésre kötelezett adózó, adóbeszedő (gazdálkodó, egyéni vállalkozó) az adóbevallást köteles elektronikus úton benyújtani.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Automatikus Közigazgatási Döntéshozatali (AKD) rendszer SZEÜSZ kialakítása (KÖFOP-2.2.7-VEKOP-20-2020-00001) projekt Önkormányzati ASP rendszert érintő fejlesztései elkészültek. Ennek eredményeként elérhetővé vált az űrlapok Elektronikus Önkormányzati Portálon az ASP adó szakrendszerből való előtöltése.

Az előtöltés célja az űrlapkitöltés segítése. Az előtöltés adatköre nem terjed ki valamennyi adatra. Így, „Az adó kiszámításánál” a vendégéjszakák számáról és azok bontásáról, a mentességekről a szálláshelyeknek ismételten nyilatkoznia kell.

Első lépésként az adózók az idegenforgalmi havi adóbevallások kitöltéséhez kérhetik egy korábbi bevallás alapján az előtöltést. Az ügyfél dönthet arról, hogy új időszakról szóló bevallást készít vagy a korábbit önellenőrzi.

Arra kérjük, ügyeljenek, hogy a bevallás adattartalmát aktualizálják és ne a már előzőleg bevallott adatokat küldjék be ismét!

A bejelentkezett felhasználó általi ügyindítás (űrlap online kitöltése) során az előtöltés két lépcsőben történik. Első lépésben kérhető a bevallásai listája. Amennyiben nincs ilyen bevallás akkor természetesen tovább léphet normál kitöltésre is.

Idegenforgalmi adó esetében a bevallási időszak (év és hónap) esetében a bevallás adóéve, ingatlan címe, helyrajzi száma és adóösszeg segíti a bevallás kiválasztását. Bevallás választása nem kötelező.

Az ügyfél dönthet úgy, hogy normál módon tölti ki az űrlapot. A lista tételei azonosak az E-önkormányzat portál Adóbevallási információk szolgáltatás esetén láthatóval.

A tételek megjelenítésének előfeltétele, hogy az adózó (szálláshely üzemeltető) szerepeljen Verőce Polgármesteri Hivatal adóhatóságának nyilvántartásában és az adatai egyezzenek a közhiteles nyilvántartásban szereplővel.

Amennyiben a bejelentkezett személy nem saját néven (magánszemélyként) jár el, akkor a képviseletnek igazoltnak kell lennie.

Az űrlapok szakrendszeri előtöltése nem befolyásolja a közhiteles nyilvántartásból érkező információkat. Amennyiben van közhiteles adat, akkor az szerepel majd az űrlapban beküldéskor.

Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett, vagy beszedni elmulasztott idegenforgalmi adót az adóbevallás benyújtására nyitva álló határnapig – azaz a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig – fizeti meg.

Ügyintézési határidő

Az ügyintézési határidő a bejelentkezés, az adóbevallás az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap.

Eljárás díja

Az idegenforgalmi adó bejelentkezéssel, változás bejelentéssel és adóbevallással kapcsolatos eljárás az adózó számára díj, illeték és költségmentes.

Az üggyel kapcsolatos döntés kézbesítése

Az idegenforgalmi adó bejelentése, bevallása kapcsán döntés, határozat – határidőben történt teljesítések esetén – nem készül.

Dokumentum/kérelem benyújtás formája és módja

Idegenforgalmi adó bejelentkezés, változás bejelentés és adóbevallási nyomtatvány az E-Önkormányzat Portálról https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap elektronikusan kitölthető és beküldhető, illetve letölthető.

VERŐCE E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁL 

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

Polgármesteri hivatal ügyfélfogadás rendje

Nap Délelőtt Délután
Hétfő 8:00-12:00 13:00-17:30
Szerda 8:00-12:00 13:00-16:00

Idegenforgalmi adó ügyintézés

Dolgozó név Beosztás Telefon E-mail
Mozgáné Halápi Gabriella személyügyi ügyintéző +36 27 350 033 munkaugy@veroce.hu

Jogszabályi háttér

 Nemzeti Jogszabálytár

Verőcei Polgármesteri Hivatal

Megszakítás