Adóügyek

Adózás

Adó- és értékbizonyítvány

Építmény adó

Építményadó

Idegenforgalmi adó

Idegenforgalmi adó

Iparűzési adó

Iparűzési adó

Talajterhelési díj

Talajterhelési díj

Építményadó

Ügyleírás

Adóköteles Verőce Község Önkormányzat illetékességi területén lévő, lakás és a nem lakás céljára szolgáló építmény. Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől illetve hasznosításától függetlenül.
Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. Amennyiben az építményt az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.
Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését vagy véglegessé válását vagy a használatbavétel tudomásulvételét követő év első napján keletkezik. Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen a hasznos alapterület módosulását, az építmény átminősítését) a következő év első napjától kell figyelembe venni. Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik. Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti.
Az építményadó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete után került meghatározásra. Az adó mértékét Verőce Község Önkormányzata Képviselő testületének az építményadóról szóló rendelete tartalmazza.
Az adózónak az építményadóról az adókötelezettség keletkezését, illetve változását követő tizenöt napon kell adatbejelentését teljesítenie. Nem kell újabb adatbejelentést benyújtani mindaddig, ameddig az adóalany körülményeiben, az adó tárgyában nem következik be adókötelezettséget érintő változás.
Az önkormányzati adóhatóság az éves építményadót az adózó adatbejelentése alapján kivetés útján határozatban állapítja meg.

Adómértéke

Lakásként nyilvántartott épület esetében: 100 Ft/m2
Nem lakásként nyilvántartott épület esetében (gazdasági épület, hétvégi ház, üdülő stb.) 800 Ft/m2
Adómentes:

  • Lakáshoz üdülőhöz tartozó gépjárműtároló (Htv. 52. § 48. pont)
  • Kiegészítő helyiség (Htv. 52. § 10. pont)
  • Melléképület, melléképületrész (Htv. 52. § 50. pont)

Benyújtó személye

Az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja.
Amennyiben az adózó meghatalmazottja nyújtja be a bevallást a meghatalmazást csatolni szükséges.

Dokumentum benyújtás formája és módja

Az adatbejelentés benyújtható az adóhatóság által rendszeresített adatbejelentési nyomtatványon.
Ügyfélkapus regisztrációval az E-önkormányzati portálon keresztül is benyújtható a nyomtatvány ( https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitólap)
Továbbá benyújtható még ePapíron, valamint levélben illetve személyesen az ügyfélszolgálaton.

Az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel. Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles.
A gazdálkodók elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek.

Eljárás díja

Építményadó adatbejelentő benyújtása díj-és illetékmentes

Ügyintézési idő

Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap.

Az üggyel kapcsolatos döntés kézbesítése

Az adóhatóság a határozatot írásbeli alapon történő kapcsolattartás esetén hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti.
Az építményadó határozat a meghatalmazott képviselővel eljáró adózó esetében a képviselőnek kerül kézbesítésre hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton. Elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózó részére, az adózó vagy képviselője adóhatósághoz bejelentett címére, valamint Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező külföldi személy magyarországi kézbesítési meghatalmazottja címére kerül feladásra.

Dokumentum benyújtás céljára szolgáló űrlap

Az Önkormányzati Hivatali Portál (OHP) az önkormányzati ASP rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne.
Nyitólap: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

Letölthető dokumentumok

Polgármesteri hivatal ügyfélfogadás rendje

Nap Délelőtt Délután
Hétfő 8:00-12:00 13:00-17:30
Szerda 8:00-12:00 13:00-16:00

Pénzügyi csoport adóügyi ügyintézők

Dolgozó név Beosztás Telefon E-mail
Fekete Lilla adóügyi ügyintéző +36 27 585 001 ado2@veroce.hu
File Zsuzsanna adóügyi ügyintéző +36 27 585 000 ado1@veroce.hu

Jogszabályi háttér

  • A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,
  • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
  • Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,
  • Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet,
  • Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,
  • Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete.

Verőcei Polgármesteri Hivatal

Megszakítás